ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CURSUSKIEZER

Inleiding

De Cursuskiezer is een gratis dienstverlening van de stichting Het Oranje Kruis aan opleiders. Het biedt de mogelijkheid bezoekers van de website EHBO.NL een actueel overzicht van cursussen te laten zien. Het Oranje Kruis is genoodzaakt dit middel in fasen te ontwikkelen. Niet alles is derhalve in één keer mogelijk. De goede naam van zowel de aanbieders als Het Oranje Kruis vereist dat de inhoud van de Cursuskiezer wordt gescreend. Bij misbruik zullen passende maatregelen worden genomen.

1. Definities

Onder de hieronder aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan:

 1. Algemene Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.
 2. Cursuskiezer: een online overzicht op de website van Het Oranje Kruis waarin opleidingsinstituten de mogelijkheid hebben cursussen die zij verzorgen te vermelden ten behoeve van potentiële cursisten die door middel van het invoeren van hun postcode of andere selectiecriteria een cursus kunnen kiezen.
 3. Contactpersoon: een persoon werkzaam bij Gebruiker die een account in de Cursuskiezer aanmaakt en verantwoordelijk is voor het account en de registratie in Cursuskiezer.
 4. Gebruiker: het opleidingsinstituut dat haar opleiding in Cursuskiezer wil (laten) vermelden.
 5. Login Cursuskiezer: besloten deel van de Cursuskiezer webpagina op de website van Het Oranje Kruis, via welke webpagina Gebruikers zich kunnen laten registreren in Cursuskiezer.
 6. Website: de website van Het Oranje Kruis zoals bereikbaar via de URL www.ehbo.nl/cursuskiezer of www.cursuskiezer.ehbo.nl

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker maakt van Cursuskiezer.

3. Account en wachtwoord

 1. Om zich te kunnen registreren in Cursuskiezer dient Gebruiker op de Website een account aan te maken dat toegang geeft tot het besloten deel van de Cursuskiezer van Het Oranje Kruis. Om een account aan te maken dient Gebruiker een (of meerdere) Contactpersoon aan te wijzen die bevoegd is de Gebruiker te vertegenwoordigen en zijn/haar e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord zal invoeren op de Website.
 2. Na het aanmaken van een account ontvangt de Contactpersoon een e-mail van Het Oranje Kruis waarin wordt bedankt voor de registratie. Na goedkeuring door HOK, wordt registratie actief en kan men inloggen.
 3. Een account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de Gebruiker die het account heeft aangemaakt. Gebruiker dient het aan hem/haar toegekende wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen. Gebruiker neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord.
 4. Er is een mogelijkheid tot invoeren van meerdere Contactpersonen van één opleidingsinstituut. De eerste accounthouder blijft verantwoordelijkheid voor het correct hanteren van de gebruiksvoorwaarden door het opleidingsinstituut.
 5. Gebruiker moet verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van zijn wachtwoord en/of account direct schriftelijk melden aan Het Oranje Kruis. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst door Het Oranje Kruis van deze melding is Gebruiker aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik dat met het wachtwoord en/of het account van Gebruiker wordt gemaakt.
 6. Indien Het Oranje Kruis constateert of redelijkerwijs vermoedt dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of het account van Gebruiker, heeft Het Oranje Kruis het recht het account en het wachtwoord van Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die Het Oranje Kruis hierdoor lijdt op Gebruiker te verhalen, zonder dat Het Oranje Kruis aansprakelijk is voor eventuele schade aan de zijde van Gebruiker.

4. Gebruik Cursuskiezer

 1. Gebruiker dient zich ten behoeve van vermelding in Cursuskiezer te registreren via het webformulier. Registratie kan uitsluitend geschieden door de Contactpersoon en door middel van een volledig ingevuld webformulier, met uitzondering van de velden op het webformulier die als optioneel zijn aangemerkt.
 2. Gebruiker dient de te verstrekken informatie volledig en naar waarheid in te vullen en zich te onthouden van onjuiste, misleidende of grievende uitlatingen.
 3. Gebruiker dient zich bij de registratie te onthouden van uitlatingen over concurrenten en/of Het Oranje Kruis.
 4. Het Oranje Kruis is gerechtigd alle door Gebruiker bij de registratie verstrekte informatie te controleren alvorens Gebruiker in Cursuskiezer te vermelden.
 5. Onjuiste, misleidende of grievende uitlatingen alsmede uitlatingen over concurrenten en/of Het Oranje Kruis mogen niet worden vermeld in Cursuskiezer. Het Oranje Kruis behoudt zich in dat geval het recht voor om Gebruiker (geheel) te weigeren.
 6. Gebruiker is verplicht om wijzigingen inzake de bij de registratie verstrekte informatie, waaronder tevens wordt verstaan het staken van de diensten als opleidingsinstituut, onverwijld aan Het Oranje Kruis mede te delen door middel van het sturen van een e-mail aan: cursuskierzer@ehbo.nl.
 7. Registratie is niet mogelijk indien Gebruiker betalingsachterstanden heeft bij Het Oranje Kruis. Indien na registratie betalingsachterstanden ontstaan bij Gebruiker behoudt Het Oranje Kruis zich het recht voor om Gebruiker (tijdelijk) te blokkeren of geheel te verwijderen en het account van Gebruiker buiten gebruik te stellen of te verwijderen.
 8. Gebruiker staat er voor in dat Het Oranje Kruis gerechtigd is alle door Gebruiker aangeleverde informatie te gebruiken voor Cursuskiezer.

5. Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op (de informatie op) Cursuskiezer bij Het Oranje Kruis. Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken van (de informatie op) Cursuskiezer op een andere website en het creëren van links, hyperlinks en/of deeplinks tussen Cursuskiezer en een externe website is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Oranje Kruis.

6. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Het Oranje Kruis behoudt zich het recht voor, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn, om op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing:
  1. 6.1.1 Aanpassingen, verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in Cursuskiezer;
  2. 6.1.2 Cursuskiezer geheel of gedeeltelijk, tijdelijk buiten gebruik te stellen, onbereikbaar te maken en/of het gebruik hiervan te beperken.
 2. Het Oranje Kruis behoudt zich het recht voor, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn, om een Gebruiker die niet voldoet aan de in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de op het webformulier zoals bedoeld in artikel 4 vermelde verplichtingen, (tijdelijk) te blokkeren of geheel te verwijderen.
 3. Het Oranje Kruis geeft geen enkele garantie ten aanzien van
  1. 6.3.1 onbelemmerde toegang tot Cursuskiezer;
  2. 6.3.2 ongestoord en ononderbroken gebruik van Cursuskiezer;
  3. 6.3.3 de volledige betrouwbaarheid van de gegevens in Cursuskiezer;
  4. 6.3.4 het keuzegedrag van potentiële cursisten.
  5. 6.3.5 de zoekresultaten gegenereerd door Cursuskiezer.
 4. Het Oranje Kruis is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van:
  1. 6.4.1 de toegang tot of gebruik van, of onmogelijkheid van toegang of gebruik van (de informatie op) Cursuskiezer of de afhankelijkheid van Gebruiker van de informatie op Cursuskiezer;
  2. 6.4.2 onjuiste of onvolledige informatie op Cursuskiezer;
  3. 6.4.3 problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door of aan Het Oranje Kruis;
  4. 6.4.4 het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op Cursuskiezer een link is opgenomen.
 5. Andere of verdergaande aansprakelijkheid van Het Oranje Kruis, uit welken hoofde ook, voor schade die Gebruiker lijdt door of in verband met Cursuskiezer is uitgesloten.
 6. De aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen zoals genoemd in dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Het Oranje Kruis of zijn bedrijfsleiding.
 7. Gebruiker vrijwaart Het Oranje Kruis voor eventuele aanspraken van derden, op welke grond en uit welke hoofde dan ook, voor zover de schade het gevolg is van het gebruik van Cursuskiezer in strijd met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

7. Wijzigen Algemene Gebruiksvoorwaarden 

 1. Het Oranje Kruis heeft het recht deze Algemene Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Indien de Algemene Gebruiksvoorwaarden wijzigen zal dit worden weergegeven op de inlogpagina op de Website. Indien de Gebruiker na het wijzigen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruik maakt van Cursuskiezer (door in te loggen) accepteert de Gebruiker de gewijzigde Algemene Gebruiksvoorwaarden.

8. Overige bepalingen

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden onverbindend, on­geldig of onuitvoerbaar mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Het Oranje Kruis en de Gebruiker verbin­den zich om alsdan in on­derhandeling te treden om vervan­gende bepa­lin­gen over­een te ko­men die de be­doe­ling van de betreffende bepaling(en) zo dicht mogelijk benaderen.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op het gebruik van Cursuskiezer en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Ik heb al een account
Ik heb nog geen account